Linking Verbs

Posted by_____________________________________________________________________________

Linking verb menghubungkan/"links" subjek dengan sesuatu yang menerangkan subjek tersebut, biasanya menunjukkan: sama dengan (=), perubahan keadaan atau tempat (>). Linking verbs selalu intransitive (tidak butuh objek), tapi tidak semua intransitive verbs merupakan linking verbs. Berikut contohnya:

  • Mary is a teacher. (mary = teacher)
  • Tara is beautiful. (tara = beautiful)
  • That sounds interesting. (that = interesting)
  • The sky became dark. (the sky > dark)
  • The bread has gone bad. (bread > bad)
*is, sounds, became, has gone merupakan linking verb


_____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________

The Real Education Updated at: 17:11

0 comments:

Post a Comment